Regulamin Ośrodka

Szanowni goście

Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne.
2. Okres pobytu w ośrodku rozpoczyna się od godziny 1400 pierwszego dnia i trwa do godziny 1000 ostatniego dnia wykupionych wczasów.
3. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w Recepcji Ośrodka czynnej w godz. od 900 do 1700

4. Rezerwacją uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 30%  zadatku na konto Ośrodka.

5. W przypadku rezygnacji (również z przyczyn losowych i rodzinnych) rezerwującemu przysługuje zwrot zadatku tylko w przypadku

 jeżeli rezygnacja nie nastąpi później niż 30 dni przed zarezerwowaną datą pobytu.

6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych.

7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany numeru pokoju bez zmiany warunków rezerwacji ogólnej.

8. Każda osoba mieszkająca w ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Krynica Morska, w związku z tym po przyjeździe należy udostępnić ważny dokument tożsamości i przedstawić go w recepcji, a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej.
9. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.
10. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.
11. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą na jego terenie odwiedzać wczasowiczów od godz. 1000  do 2000 po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika Ośrodka.
12. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest parkingiem niestrzeżonym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
13. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
14. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminem OW.
15. Korzystanie z pralki dla wczasowiczów z dziećmi do lat 5-ciu – 1 raz w turnusie.
16. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 2200 do 600 dnia następnego.
17. Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za znacznie wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
18. Prosimy nie przesuwać sprzętów i mebli w pokojach.
19. Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
20. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
21. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.
22. W szczególności zabrania się, korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu Ośrodka oraz palenia papierosów w pokojach i na terenie budynków.
23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
24. Prosimy o wynoszenie śmieci z pokoi do kontenerów znajdujących się przy parkingu z jednoczesną segregacją na (szkło, plastyk, puszki metalowe, odpady komunalne). Opuszczając pokój prosimy o zdjęcie pościeli oraz pozostawienie czystych naczyń.
25. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

26. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.
27. Na terenie ośrodka gra w piłkę (koszykówkę, siatkówkę) oraz inne gry dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska lub miejsc do tego wyznaczonych.
28. Recepcja jest czynna w godzinach od 900 do 1700 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy przy recepcji. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: ............
29. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.